BHXH tỉnh cần mở rộng thêm đại lý thu

24/02/2022 10:18 AM


Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. BHXH tỉnh Khánh Hòa thông báo: Ngoài hệ thống đại lý thu hiện có, nay cơ quan BHXH tỉnh cần mở rộng thêm đại lý thu là các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, có chức năng tư vấn về bảo hiểm.

1. Thủ tục hồ sơ gồm:

a) Là pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự.

b) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

c) Có nhân viên do đơn vị quản lý đảm bảo các điều kiện theo quy định.

d) Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cho Đại lý thu trong quá trình thực hiện hợp đồng Đại lý thu.

2. Tham khảo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH tại:

https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/nhungdieucanbiet/Pages/bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen.aspx?CateID=220&ItemID=4659

3. Tài liệu tham khảo xem tại: Mục BHXH tự nguyện – Trang web BHXH Khánh Hòa: https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn

4. Chi tiết xin liên hệ:

- BHXH tỉnh Khánh Hòa: Ông Lê Văn Điệp – Phó Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng. SĐT: 0903.511.037

- BHXH huyện, thị xã, thành phố. Mục Giới thiệu – Trang web BHXH Khánh Hòa: https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn