MÃ ĐỊNH DANH BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÁNH HÒA

14/12/2018 04:31 PM


  1. Danh mục mã định danh theo Quyết định 2309/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa:
1 Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa 000.00.71.H32
1.1 Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh 000.01.71.H32
1.2 Phòng Cấp số, thẻ 000.02.71.H32
1.3 Phòng Công nghệ thông tin 000.03.71.H32
1.4 Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội 000.04.71.H32
1.5 Phòng Giám định Bảo hiểm y tế 000.05.71.H32
1.6 Phòng Kế hoạch - Tài chính 000.06.71.H32
1.7 Phòng Kiểm tra 000.07.71.H32
1.8 Phòng Khai thác và Thu nợ 000.08.71.H32
1.9 Phòng Quản lý thu 000.09.71.H32
1.10 Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính 000.10.71.H32
1.11 Phòng Tổ chức cán bộ 000.11.71.H32
1.12 Văn phòng 000.12.71.H32
1.13 Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lâm 000.13.71.H32
1.14 Bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh 000.14.71.H32
1.15 Bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh 000.15.71.H32
1.16 Bảo hiểm xã hội huyện Khánh Sơn 000.16.71.H32
1.17 Bảo hiểm xã hội huyện Khánh Vĩnh 000.17.71.H32
1.18 Bảo hiểm xã hội thị xã Ninh Hòa 000.18.71.H32
1.19 Bảo hiểm xã hội thành phố Nha Trang 000.19.71.H32
1.20 Bảo hiểm xã hội huyện Vạn Ninh 000.20.71.H32

 

  1. Danh mục mã định danh theo Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
71 Bảo hiểm xã hội Tỉnh Khánh Hòa 000.00.71.G24
71.1 Bảo hiểm xã hội TP Nha Trang 000.01.71.G24
71.2 Bảo hiểm xã hội TP Cam Ranh 000.02.71.G24
71.3 Bảo hiểm xã hội Huyện Vạn Ninh 000.03.71.G24
71.4 Bảo hiểm xã hội Thị xã Ninh Hòa 000.04.71.G24
71.5 Bảo hiểm xã hội Huyện Khánh Vĩnh 000.05.71.G24
71.6 Bảo hiểm xã hội Huyện Diên Khánh 000.06.71.G24
71.7 Bảo hiểm xã hội Huyện Khánh Sơn 000.07.71.G24
71.8 Bảo hiểm xã hội Huyện Trường Sa 000.08.71.G24
71.9 Bảo hiểm xã hội Huyện Cam Lâm 000.09.71.G24

  • TIN BÀI LIÊN QUAN