Lãnh đạo

18/10/2019 10:00 AM


   PHÓ GIÁM ĐỐC:  LÊ HÙNG CHÍNH
 (Phụ trách BHXH Khánh Hòa) 
 Điện thoại: 0258.3562355
 Email : chinhlh@khanhhoa.vss.gov.vn
 
   PHÓ GIÁM ĐỐC: PHẠM XUÂN HẢI
 Điện thoại: 0258.3823577
 Email : haipx@khanhhoa.vss.gov.vn