Lãnh đạo

18/10/2019 10:00 AM


   PHÓ GIÁM ĐỐC:  LÊ HÙNG CHÍNH
 (Quản lý và điều hành BHXH Khánh Hòa) 
 Điện thoại: 0258.3562355
 Email : chinhlh@khanhhoa.vss.gov.vn
 
   PHÓ GIÁM ĐỐC: BÙI ĐĂNG AN
 Điện thoại: 0258.3812525
 Email : anbd@khanhhoa.vss.gov.vn