Phòng Truyền thông

Văn phòng

Phòng Giám định bảo hiểm y tế

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

Phòng Quản lý thu- sổ, thẻ