Đối tượng đóng - Mức đóng - Tỷ lệ đóng

Chế độ Hưu trí - BHXH 1 lần

Chế độ Tử tuất

Chế độ Thai sản

Chế độ Ốm đau

Chế độ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp