• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Trần Hồng Dương
Email:
hangbmt.vn@gmail.com
Ngày gửi:
29/11/2019
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh BHYT
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi có 2 thẻ BHYT: một thẻ của hộ gia đình sử dụng từ 01/02/2019 và một thẻ BHYT của công ty sử dụng từ ngày 20/11/2019. Tôi có được hoàn lại tiền mua thẻ BHYT của hộ gia đình không?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
02/12/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định mỗi người chỉ được cấp 1 thẻ BHYT. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật BHYT sửa đổi , bổ sung 2014.                                                                                                                      Theo quy định trên thì bạn được hoàn trả tiền đóng BHYT của thời gian tham gia BHYT theo hộ gia đình. Số  tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng (cụ thể là thời gian khi thẻ tại công ty bạn làm bắt đầu có giá trị sử dụng).