Nâng cao vai trò của công chức Văn hóa - Xã hội ở cấp xã

29/09/2023 03:04 PM


Ngày 10/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong đó, điểm đáng chú ý của Nghị định là bổ sung thêm nhiệm vụ về công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) cùng cấp.

Tại điểm a, khoản 6 Điều 11 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định, Công chức Văn hóa - Xã hội thuộc cấp xã có nhiệm vụ: “Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục, thể thao, du lịch, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp UBND cấp xã trong công tác BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh, lao động; xây dựng tiêu chí phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định”.

So với các quy định trước đây về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nói chung đã bổ sung thêm nhiệm vụ về công tác BHXH, BHYT. Có thể thấy, vai trò của chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Tại Hội nghị Trung ương bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH đã xác định, giai đoạn đến năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt từ 85% trở lên.

Công chức - Văn hóa xã tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Tuy nhiên, quá trình triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT tại các địa phương gặp không ít khó khăn. Các quy định trước đây về cán bộ, công chức cấp xã không bố trí người chuyên trách về công tác BHXH, BHYT. Trong khi đó, khối lượng công việc liên quan đến lĩnh vực, chính sách BHXH, BHYT chiếm khá nhiều thời gian nhưng lại không được xem là nhiệm vụ chính thức của công chức Văn hóa - Xã hội, nên quá trình triển khai, phối hợp luôn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT theo các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH và Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025. Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh ban hành Công văn số 262-CV/TU ngày 08/01/2021 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Công văn số 568-CV/TU ngày 23/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. Trên cơ sở đó, hằng năm UBND các cấp, các cơ quan liên quan có nhiệm vụ tham mưu xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Cải cách chính sách BHXH”.

Mặt khác, đây cũng là hành lang pháp lý để cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động trong công tác BHXH, BHYT và cũng là cơ sở để cơ quan BHXH phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu của người tham gia BHXH, BHYT với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và định danh điện tử theo Đề án 06./.

Nguyễn Văn Hùng - BHXH thành phố Cam Ranh