Xây dựng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, hiện đại

24/07/2020 04:10 PM


Là chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu tại Hội thảo sửa đổi, bổ sung quy trình hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT; xây dựng tài liệu, quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được tổ chức trong 02 ngày, từ 22-23/7/2020 tại tỉnh Khánh Hòa.

 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu khai mạc Hội thảo

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, sau gần 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Quy định hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, nhìn chung BHXH các tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai có hiệu quả Quy định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý đại lý thu thống nhất trên toàn quốc; hoạt động của đại lý thu đã đi vào nề nếp. Tính đến ngày 31/03/2020 đã mở rộng và phát triển được trên 12 nghìn Đại lý thu với trên 37 nghìn điểm thu và trên 52 nghìn nhân viên đại lý thu. Qua hệ thống Đại lý thu, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngày càng tăng, hàng năm đều đạt Kế hoạch Thủ Tướng Chính phủ giao về phát triển đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH cho thấy, Quy định đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần sửa đổi bổ sung như: Chưa quy định về pháp nhân đối với một số tổ chức làm đại lý thu; chưa quy định đối với đại lý thu được cơ quan BHXH ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ khác; Công tác đào tạo, bồi dưỡng quy trình khai thác phát triển đối tượng cho nhân viên đại lý thu chưa được chú trọng; Nhân viên đại lý thu chưa chuyên nghiệp, kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa chủ động trong việc tiếp cận đến một số địa bàn rộng, dân cư không tập trung; chưa hiểu rõ về chính sách BHXH, BHYT.

Mặt khác, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách pháp luật chỉ đạo, quy định bổ sung, ban hành mới như: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH; Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

Với chủ trương hướng đến xây dựng một hệ thống đại lý thu chuyên nghiệp, hiện đại, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình  Liệu nhấn mạnh, cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi Quyết định 1599/QĐ-BHXH; xây dựng tài liệu, quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT và yêu cầu các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung lắng nghe, tham gia đóng góp, trao đổi ý kiến có chất lượng.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện Ban Thu (BHXH Việt Nam) đã trình bày hai Dự thảo. Theo đó, Dự thảo Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT gồm 07 chương với 25 điều, trong đó quy định rõ về điều kiện, hồ sơ làm Đại lý thu BHXH, BHYT; điều kiện, hồ sơ làm nhân viên Đại lý thu; nội dung, nguyên tắc và quản lý hoạt động Đại lý thu; đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch và cấp thẻ nhân viên Đại lý thu; quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan đến hoạt động Đại lý thu.

Dự thảo Quy trình khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh, thành phố: Tổ chức khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với người cư trú trên địa bàn thành phố thuộc tỉnh, và các trường hợp không phân cấp cho BHXH huyện.  BHXH  huyện: Tổ chức khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với người cư trú trên địa bàn huyện, và các trường hợp có tính chất đặc thù như người lao động trong các hội, hiệp hội, làng nghề… theo phân cấp của BHXH tỉnh. Quy trình tư vấn, khai thác, phát triển đối tượng như tư vấn trực tiếp cho cá nhân; tổ chức hội nghị khách hàng; chăm sóc khách hàng; chế độ thông tin báo cáo…

Trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam Dương Văn Hào trình bày Dự thảo Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT; Quy trình khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại Hội thảo

Đẩy mạnh truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bền vững

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá, phân tích, cho ý kiến về quy định hoạt động đại lý thu, xây dựng tài liệu quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Đa số các đại biểu đều cho rằng, công tác truyền thông có vai trò quan trọng trong việc duy trì, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bền vững. Thông qua công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, giúp Nhân dân, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, nhân viên Đại lý thu đi tuyên truyền, vận động cần phải được đào tạo bài bản, toàn diện về kiến thức, hiểu biết, nắm vững chính sách BHXH, cách thức, kỹ năng tiếp cận người dân. Đồng thời, cần ban hành bộ tài liệu truyền thông rút ra từ thực tiễn công tác truyền thông, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Nội dung bộ tài liệu phù hợp, gắn liền với thực tế, đơn giản, dễ hiểu, cô đọng, chính xác để người dân dễ nắm bắt được chính sách BHXH tự nguyện, BHYT. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng các kịch bản truyền thông nhằm xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện….

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo sẽ được BHXH Việt Nam tiếp thu, đồng thời, tiếp tục rà soát, khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến của địa phương để hoàn thiện, xây dựng quy định hoạt động của đại lý thu phù hợp thực tiễn; quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu. Bên cạnh đó, hoàn thiện việc xây dựng quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để các địa phương, đơn vị, các Đại lý thu vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế nhằm mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu được giao./.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu khai mạc Hội thảo

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, sau gần 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Quy định hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, nhìn chung BHXH các tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai có hiệu quả Quy định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý đại lý thu thống nhất trên toàn quốc; hoạt động của đại lý thu đã đi vào nề nếp. Tính đến ngày 31/03/2020 đã mở rộng và phát triển được trên 12 nghìn Đại lý thu với trên 37 nghìn điểm thu và trên 52 nghìn nhân viên đại lý thu. Qua hệ thống Đại lý thu, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngày càng tăng, hàng năm đều đạt Kế hoạch Thủ Tướng Chính phủ giao về phát triển đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH cho thấy, Quy định đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần sửa đổi bổ sung như: Chưa quy định về pháp nhân đối với một số tổ chức làm đại lý thu; chưa quy định đối với đại lý thu được cơ quan BHXH ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ khác; Công tác đào tạo, bồi dưỡng quy trình khai thác phát triển đối tượng cho nhân viên đại lý thu chưa được chú trọng; Nhân viên đại lý thu chưa chuyên nghiệp, kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa chủ động trong việc tiếp cận đến một số địa bàn rộng, dân cư không tập trung; chưa hiểu rõ về chính sách BHXH, BHYT.

Mặt khác, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách pháp luật chỉ đạo, quy định bổ sung, ban hành mới như: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH; Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

Với chủ trương hướng đến xây dựng một hệ thống đại lý thu chuyên nghiệp, hiện đại, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình  Liệu nhấn mạnh, cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi Quyết định 1599/QĐ-BHXH; xây dựng tài liệu, quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT và yêu cầu các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung lắng nghe, tham gia đóng góp, trao đổi ý kiến có chất lượng.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện Ban Thu (BHXH Việt Nam) đã trình bày hai Dự thảo. Theo đó, Dự thảo Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT gồm 07 chương với 25 điều, trong đó quy định rõ về điều kiện, hồ sơ làm Đại lý thu BHXH, BHYT; điều kiện, hồ sơ làm nhân viên Đại lý thu; nội dung, nguyên tắc và quản lý hoạt động Đại lý thu; đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch và cấp thẻ nhân viên Đại lý thu; quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan đến hoạt động Đại lý thu.

Dự thảo Quy trình khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh, thành phố: Tổ chức khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với người cư trú trên địa bàn thành phố thuộc tỉnh, và các trường hợp không phân cấp cho BHXH huyện.  BHXH  huyện: Tổ chức khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với người cư trú trên địa bàn huyện, và các trường hợp có tính chất đặc thù như người lao động trong các hội, hiệp hội, làng nghề… theo phân cấp của BHXH tỉnh. Quy trình tư vấn, khai thác, phát triển đối tượng như tư vấn trực tiếp cho cá nhân; tổ chức hội nghị khách hàng; chăm sóc khách hàng; chế độ thông tin báo cáo…

Trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam Dương Văn Hào trình bày Dự thảo Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT; Quy trình khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại Hội thảo

Đẩy mạnh truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bền vững

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá, phân tích, cho ý kiến về quy định hoạt động đại lý thu, xây dựng tài liệu quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Đa số các đại biểu đều cho rằng, công tác truyền thông có vai trò quan trọng trong việc duy trì, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bền vững. Thông qua công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, giúp Nhân dân, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, nhân viên Đại lý thu đi tuyên truyền, vận động cần phải được đào tạo bài bản, toàn diện về kiến thức, hiểu biết, nắm vững chính sách BHXH, cách thức, kỹ năng tiếp cận người dân. Đồng thời, cần ban hành bộ tài liệu truyền thông rút ra từ thực tiễn công tác truyền thông, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Nội dung bộ tài liệu phù hợp, gắn liền với thực tế, đơn giản, dễ hiểu, cô đọng, chính xác để người dân dễ nắm bắt được chính sách BHXH tự nguyện, BHYT. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng các kịch bản truyền thông nhằm xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện….

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo sẽ được BHXH Việt Nam tiếp thu, đồng thời, tiếp tục rà soát, khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến của địa phương để hoàn thiện, xây dựng quy định hoạt động của đại lý thu phù hợp thực tiễn; quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu. Bên cạnh đó, hoàn thiện việc xây dựng quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để các địa phương, đơn vị, các Đại lý thu vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế nhằm mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu được giao./.

PV - Bảo hiểm xã hội Việt Nam