UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH

22/09/2017 08:05 AM


Theo đó, sở Lao động thương binh xã hội, BHXH tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp từ nay đến cuối năm 2017, kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và tham mưu người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; Chánh thanh tra Sở Lao động thương binh và xã hội ban hành quy định buộc trích nộp tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và lãi phát sinh, trường hợp doanh nghiệp cố tình không thực hiện, BHXH lập hồ sơ nợ đọng kéo dài chuyển cơ quan điều tra xử lý kể từ ngày 01/01/2018 theo đúng quy định.

Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án tỉnh trong phạm vi lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm tiếp nhận và thụ lý hồ sơ thủ tục do BHXH tỉnh chuyển tới cơ quan điều tra theo quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp sở hữu vốn nhà nước cố tình vi phạm, nợ đọng BHXH kéo dài theo thẩm quyền; không xét thi đua hàng năm đối với đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN; không tiếp nhận hồ sơ dự thầu các dự án từ nguồn vốn đầu tư công đối với đơn vị nợ kéo dài BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Tin rằng với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của UBND tỉnh, tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh sẽ được khắc phục, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động./.
Nguyễn Thắng