BHXH Việt Nam ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN

20/08/2020 10:17 AM


Ngày 18/8/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quyết định số 1040/QĐ-BHXH về việc Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) (Mẫu D02-LT).


Mẫu D02-LT - Báo cáo tình hình sử dụng lao động
và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

 

Theo đó, người sử dụng lao động (SDLĐ) có trách nhiệm phải khai trình lao động theo quy định của pháp luật về lao động tại Bộ luật lao động theo mẫu D02-LT, thay thế mẫu D02-TS - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ,BNN) kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

 

Việc ban hành Mẫu D02-LT nhằm giúp đơn vị, doanh nghiệp giảm bớt thời gian đăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và khai báo tình hình sử dụng lao động đối với người lao động thuộc đơn vị. Đáp ứng việc cung cấp dịch vụ khai báo tình hình sử dụng lao động liên thông với thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN tại công văn số 2999/LĐTBXH-VL ngày 11/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiến tới đẩy nhanh việc cung cấp các nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên thông lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để tạo thuận lợi doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 5480/VPCP-KSTT ngày 07/7/2020 của Văn phòng Chính phủ./.

 

T.H.G