Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lâm

01/01/2020 12:00 AM


BHXH huyện Cam Lâm

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02583983316

Email: camlam@khanhhoa.vss.gov.vn

  Họ và tên SĐT cố định SĐT di động Email
Giám đốc Lê Văn Đồng 02583983132 0905466678 donglv@khanhhoa.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Nguyên 02583983131 0977393141 nguyennv@khanhhoa.vss.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Lai 02583983133 0984080125 laintk@khanhhoa.vss.gov.vn
Một cửa Bùi Thị Ngọc Anh 02583983316 0975355130 anhbtn@khanhhoa.vss.gov.vn
Thu Trần Hữu Hải 02583983516 0592603117 haith@khanhhoa.vss.gov.vn
Nguyễn Chí Song Đường 02583983516 0905558484 duongncs@khanhhoa.vss.gov.vn
Lê Thị Điệp 02583983516 0982489269 dieplv@khanhhoa.vss.gov.vn
Chế độ Võ Thị Trang Hiền 02583983316 0989924054 hienvtt@khanhhoa.vss.gov.vn
Cấp sổ, thẻ Nguyễn Thị Lệ Hằng 02583982010 0973822771 hangntl@khanhhoa.vss.gov.vn
Kế toán Trần Hồng Mận 02583983606 0985185485 manth@khanhhoa.vss.gov.vn
Lê Thị Tâm 02583983606 0982824002 tamlt@khanhhoa.vss.gov.vn
Giám định Lê Thị Thu Thủy 02583983133 0366211679 thuyltt@khanhhoa.vss.gov.vn
Văn thư Nguyễn Thị Bích Phượng 02583983606 0336378238 phuongntb@khanhhoa.vss.gov.vn
Bảo vệ Nguyễn Trường Sơn 02583983316 0905786259  
Phục vụ Đỗ Thị Bé Khương 02583983316 0564019173