Bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh

01/01/2020 12:00 AM


BHXH huyện Diên Khánh

Địa chỉ: Quốc lộ 27C, thôn Trường Lạc , xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3600044

Email: dienkhanh@khanhhoa.vss.gov.vn

  Họ và tên SĐT cố định SĐT di động Email
Giám đốc Lê Thị Thảo Huyền 0258.3600046 0982515769 huyenltt@khanhhoa.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Hoàng Trung Thông 0258.3600047 0935272025 thonght@khanhhoa.vss.gov.vn
Nguyễn Anh Thư  0258.3600049 0995335172 thuna@khanhhoa.vss.gov.vn
Một cửa Đinh Thị Minh Nguyệt 0258.3600044 0707362392 nguyetdtm@khanhhoa.vss.gov.vn
Thu Nguyễn Đình Huy 0258.3600048 0947100520 huynd@khanhhoa.vss.gov.vn
Nguyễn Thị Hoàn 0258.3600048 0975366071 hoanntt@khanhhoa.vss.gov.vn
Nguyễn Anh Thư  0258.3600049 0995335172 thuna@khanhhoa.vss.gov.vn
Chế độ Trần Cao Lộc 0258.3600048 0389936524 loctc@khanhhoa.vss.gov.vn
Cấp sổ, thẻ Nguyễn Duy Hoàng 0258.3600047 0905115118 hoangnd@khanhhoa.vss.gov.vn
Kế toán Nguyễn Thị Thúy Nga 0258.3600042 0972165538 ngantt@khanhhoa.vss.gov.vn
Lê Phương Thảo 0258.3600042 0932452322 thaolp@khanhhoa.vss.gov.vn
Giám định Hoàng Trung Thông 0258.3600047 0935272025 thonght@khanhhoa.vss.gov.vn
Văn thư Nguyễn Thị Ngọc Dung 0258.3600042 0905961378 dungntn@khanhhoa.vss.gov.vn
Bảo vệ Nguyễn Đức Duy 0258.3600043 0988342971