Bảo hiểm xã hội thị xã Ninh Hòa

01/01/2020 12:00 AM


BHXH thị xã Ninh Hòa

Địa chỉ: 519 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3844795

Email: ninhhoa@khanhhoa.vss.gov.vn

  Họ và tên SĐT cố định SĐT di động Email
Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Thị Xuân Mai 0258.3631759 0914104838 maintx@khanhhoa.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Phương 0258.3633369 0977156025 nguyenphuong@khanhhoa.vss.gov.vn
Phạm Thị Bích Nga 0258.3844795 0909025299 ngaptb@khanhhoa.vss.gov.vn
Một cửa Đặng Thị Thùy Dương 0258.3633357 0905667781 duongdtt@khanhhoa.vss.gov.vn
Thu Trần Đình Tấn 0258.3633362 0914036752 tantd@khanhhoa.vss.gov.vn
Tôn Thất Thuận 0258.3633356 0905089524 thuantt@khanhhoa.vss.gov.vn
Nguyễn Hoàng Minh 0258.3633362 0773484035 minhnh1@khanhhoa.vss.gov.vn
Vũ Tuấn Thành 0258.3844795 0906514458 thanhvt@khanhhoa.vss.gov.vn
Chế độ Phạm Thị Liên 0258.3633358 0905755105 lienpt@khanhhoa.vss.gov.vn
Cấp sổ, thẻ Hồ Thiện Nhân 0258.3633356 0931187216 nhanht@khanhhoa.vss.gov.vn
Kế toán Phạm Thị Thùy Nhung 0258.3633355 0935093205 nhungptt@khanhhoa.vss.gov.vn
Nguyễn Cao Huỳnh Phúc 0258.3633355 0368218246 phucnch@khanhhoa.vss.gov.vn
Giám định Hà Ngọc Diệp 0258.3633363 0905196498 diephn@khanhhoa.vss.gov.vn
Văn thư Võ Thị Xuân Hoa 0258.3633354 0869371628 hoavtx@khanhhoa.vss.gov.vn
Bảo vệ Nguyễn Khánh Sơn 0258.3633357 0934716050