Số / Ký hiệu: 710/BHXH-QLT
Trích yếu: Thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Nội dung văn bản
710/BHXH-QLT: Thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Nội dung trong tệp đính kèm